Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

ΟΑΕΔ: Πρόσκληση για την Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας

Πρόσκληση για την Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας.

Το Δ. Σ. του ΟΑΕΔ εγκρίνει τον καθορισμό Τμημάτων/Ειδικοτήτων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνων, για το σχολικό έτος 2014 - 2015, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής (αριθμ. 4871/48/14-12-2010 ΑΔΑ 4ΙΦΧ4691Ω2-Ο6 απόφασή του), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 1.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο συνολικός αριθμός των πρωτοετών μαθητών για όλα τα τμήματα θα είναι μέχρι 80 άτομα. 
2.    ΤΜΗΜΑΤΑ Για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης •    ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ •    ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ •    ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ •    ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ   Για αποφοίτους λυκείου •    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   &   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ) •    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ •    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τα ακόλουθα: 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 55 ετών. 

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Σχολή προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
•    Κάρτα ανεργίας ΑμεΑ (Ν. 2643/98 από υπηρεσία ειδικών κοινωνικών ομάδων ΕΚΟ/ΟΑΕΔ) και φωτοαντίγραφο της κάρτας. 
•    Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 
•    Αντίγραφο πτυχίου σπουδών (ίσο ή ανώτερο από το απαιτούμενο). Οι αλλοδαποί χρειάζεται να προσκομίσουν τουλάχιστον ως τίτλο σπουδών απολυτήριο Δημοτικού από την Ελλάδα ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας. 
•    Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα κοινωνικά κριτήρια, ήτοι : Ιατρική γνωμάτευση με απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ ή απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Ν.2643 της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει το είδος της πάθησης και το ποσοστό αναπηρίας. 
•    Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημείωμα τελευταίου έτους, με φορολογητέο πραγματικό εισόδημα κάτω των 11.000 € ή αντίγραφο οικογενειακής φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους, με φορολογητέο πραγματικό εισόδημα κάτω των 22.000 € ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης», θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και για εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα (εφόσον ο άνεργος περιλαμβάνεται στη φορολογική δήλωση του γονέα ή του/της συζύγου). 

•    Για τους πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, και αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα ή απόφαση της Α.Σ.Π.Ε. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου. 
•    Για τους γονείς ανηλίκων τέκνων πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα. 
•    Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) αν υπάρχει. 
•    Αριθμός ΑΜΚΑ (από ΚΕΠ) 
•    ΑΦΜ από εφορία 
•    Ειδικά οι ομογενείς θα πρέπει να προσκομίσουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.1599/86 που να δηλώνει ότι «σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας με την οποία δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από την, κατά παρ.5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. (Βεβαιώνω ότι τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτω αποτελούν γνήσια εκ των πρωτοτύπων που έχω στα χέρια μου)». 

Στα προγράμματα δε δύνανται να συμμετέχουν όσοι κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια έχουν συμμετάσχει σε κατάρτιση της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας ή σε οποιοδήποτε ΚΕΚ ή άλλη Σχολή, καθώς επίσης τα άτομα με αναπηρία οφειλόμενη σε ψυχική ασθένεια. 
Ο αριθμός των εισαγομένων ανά τμήμα καθορίζεται από την Διεύθυνση της Σχολής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις και τις δυνατότητες κατάρτισης και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από επτά (7) άτομα ανά τμήμα. 
Στην περίπτωση που ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος από επτά (7) δεν συνιστάται τμήμα και η Διεύθυνση της Σχολής δύναται, εφόσον λάβει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, να τοποθετήσει τους ενδιαφερόμενους σε άλλη ειδικότητα.   

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι δύο (2) εκπαιδευτικά έτη και στους καταρτιζόμενους παρέχεται επιδότηση και υγειονομική κάλυψη στο ΙΚΑ. Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων από τις προβλεπόμενες θέσεις θα πραγματοποιηθεί επιλογή λαμβάνοντας υπόψη το ατομικό εισόδημα. (σε περίπτωση οικογενειακού εισοδήματος τότε το ατομικό εισόδημα προκύπτει από τη διαίρεση του οικογενειακού με το αριθμό των μελών της οικογένειας). 

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας, (Γαλατσίου 19, Γαλάτσι), τηλ 210- 210-2023687 σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με σχετική Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

www.dikaiologitika.gr